top of page

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Erasmus+ και ειδικότερα στις Συμπράξεις Συνεργασίας

Μια φωτογραφία του παγκόσμιου χάρτη της Ευρώπης
Παγκόσμιος ευρωπαϊκός χάρτης

Οι Συμπράξεις Συνεργασίας Erasmus+ είναι διακρατικά έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της συνάφειας και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς. Οι συμπράξεις αυτές διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων που εμπλέκονται στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης νέων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού. Οι πρωταρχικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

 • την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας ατόμων και ομάδων, καθώς και την συνεργασία, ποιότητα, ένταξη & ισότητα, αριστεία, δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

 • την προώθηση της κινητικότητας της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και της ενεργού συμμετοχής των νέων, καθώς και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας,

 • την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας του αθλητικού προσωπικού, καθώς και της συνεργασίας, της ποιότητας, της ενσωμάτωσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο αθλητικών οργανισμών και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.


Οι Συμπράξεις Συνεργασίας είναι προσαρµοσµένες στις προτεραιότητες και τα πλαίσια πολιτικής κάθε τοµέα του Erasmus+, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Προωθούν τη διατομεακή και οριζόντια συνεργασία, προωθώντας τη μετασχηματιστική αλλαγή εντός των οργανισμών και των τομέων. Οι προτεραιότητες είναι οι εξής:


 • Ένταξη και ποικιλομορφία

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός

 • Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

 • Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή, κοινές αξίες και εμπλοκή των πολιτών


Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:


 • Σεβασμός των αξιών της ΕΕ:

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει μεγάλη έμφαση στην προώθηση και την τήρηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι αξίες αυτές περιλαμβάνουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Προωθώντας τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την κινητικότητα, το Erasmus+ ενθαρρύνει την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς.


 • Προστασία, υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων:

Η διασφάλιση της ευημερίας των συμμετεχόντων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το Erasmus+ παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και υποστήριξη για την εγγύηση της ασφάλειας και της υγείας των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εμπειριών κινητικότητας. Αυτό περιλαμβάνει εκτιμήσεις κινδύνου, ασφαλιστική κάλυψη υγείας και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.


 • Πολυγλωσσία:

Το Erasmus+ εξυμνεί τη γλωσσική πολυμορφία. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να επικοινωνήσουν σε διάφορες γλώσσες, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική τους επάρκεια. Η εκμάθηση γλωσσών δεν αφορά μόνο την επικοινωνία- προάγει επίσης τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτισμικών αποχρώσεων και προάγει την ανεκτικότητα.


 • Διεθνής διάσταση:

Το Erasmus+ επεκτείνεται πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Συνεργάζεται με χώρες εταίρους παγκοσμίως, επιτρέποντας την παγκόσμια κινητικότητα και συνεργασία. Μέσω της συνεργασίας με διεθνή ιδρύματα, το Erasmus+ συμβάλλει σε ένα πιο διασυνδεδεμένο και παγκοσμίως ευαισθητοποιημένο εκπαιδευτικό τοπίο.


 • Αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων και προσόντων: Το Erasmus+ αναγνωρίζει την αξία των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω των εμπειριών κινητικότητας. Είτε πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό, είτε για την ολοκλήρωση μιας πρακτικής άσκησης, είτε για εθελοντική εργασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν ικανότητες που μπορούν να μεταφερθούν πέρα από τα σύνορα. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) διασφαλίζει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα.


 • Επικοινωνία των έργων και των αποτελεσμάτων τους για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου:

Τα έργα Erasmus+ παράγουν πολύτιμα αποτελέσματα. Η αποτελεσματική διάδοση αυτών των αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας. Με την ανταλλαγή ιστοριών επιτυχίας, βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων, το Erasmus+ μεγιστοποιεί τον αντίκτυπό του. Τα κανάλια επικοινωνίας περιλαμβάνουν συνέδρια, δημοσιεύσεις και ψηφιακές πλατφόρμες.


 • Απαίτηση ανοικτής πρόσβασης του Erasmus+ για το εκπαιδευτικό υλικό:

Το Erasmus+ προωθεί την ανοικτότητα και την προσβασιμότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να είναι ανοικτά διαθέσιμο προς όφελος ενός ευρύτερου κοινού. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεχή βελτίωση.


 • Erasmus+ Ανοικτή πρόσβαση για την έρευνα και τα δεδομένα:

Τα ερευνητικά πορίσματα και τα δεδομένα που παράγονται από τα έργα Erasmus+ συμβάλλουν σε πολιτικές και πρακτικές που βασίζονται σε στοιχεία. Η ανοικτή πρόσβαση διασφαλίζει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι ελεύθερα προσβάσιμα, προωθώντας την διαφάνεια, την καινοτομία και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.


Τομείς εργασίας στις Συμπράξεις Συνεργασίας Erasmus+


Σχολική Εκπαίδευση:

 • Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, προώθηση της καινοτομίας και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παράδειγμα δραστηριοτήτων:

  • Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών.

  • Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

  • Κοινά έργα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.


Νεολαία:

 • Στόχος: Ενίσχυση των νέων, προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά την απασχολησιμότητά τους. Παράδειγμα δραστηριοτήτων:

  • Ανταλλαγές νέων: Διαπολιτισμικές εμπειρίες και μάθηση.

  • Προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας.

  • Πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης.

  • Προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της επιχειρηματικότητας.


Ενήλικη Εκπαίδευση:

 • Στόχος: Υποστήριξη της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των ενηλίκων. Παράδειγμα δραστηριοτήτων:

  • Προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων.

  • Ευκαιρίες αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης.

  • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  • Συνεργασία με εργοδότες και κοινοτικές οργανώσεις.

Αθλητισμός:

 • Στόχος: Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, του υγιεινού τρόπου ζωής και της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού. Παράδειγμα δραστηριοτήτων:

  • Εκπαίδευση προπονητών και ανάπτυξη ικανοτήτων.

  • Αθλητικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης.

  • Έργα που δίνουν έμφαση σε αξίες όπως το ευ αγωνίζεσθαι και η ομαδική εργασία.


Ας εξετάσουμε τώρα ένα παράδειγμα ενός προγράμματος για τη νεολαία στο πλαίσιο των Συμπράξεων Συνεργασίας Erasmus+.


Τομείς εστίασης του έργου:

Οι συμπράξεις νέων μπορούν να αφορούν διάφορα θέματα, όπως

 • Ενδυνάμωση των νέων

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων

 • Κοινωνική ένταξη

 • Ενεργός συμμετοχή στα κοινά

 • Διαπολιτισμικές εμπειρίες


Μια φωτογραφία ατόμων της νεολαίας που εξετάζουν τεχνολογικές συσκευές
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα της Νεολαίας

Παράδειγμα έργου: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση των νέων


Πλαίσιο και ιστορικό


Το πρόγραμμα KA220-YOU στοχεύει στην ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Το έργο μας επικεντρώνεται στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.


Στόχοι

 1. Ενδυνάμωση των νέων παρέχοντάς τους ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και διαπολιτισμικές εμπειρίες.

 2. Ενίσχυση δεξιοτήτων σε τομείς όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων.

 3. Προώθηση της συμμετοχικότητας με τη συμμετοχή περιθωριοποιημένων νέων, προσφύγων και ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

 4. Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν ενεργά σε κοινοτικά έργα, εθελοντική εργασία και κοινωνικές πρωτοβουλίες.


Εφαρμογή


Το παράδειγμα του έργου αποτελείται από 5 πακέτα εργασίας (ΠΕ) που έχουν δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του έργου. Οι δραστηριότητες πρέπει να αιτιολογούνται με διάφορα μέσα (π.χ. παραδοτέα, συλλογή δεδομένων) και πρέπει να έχουν συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης KPIs. Ας ρίξουμε μια ματιά!

Σημειώστε ότι τα παρακάτω δεν αποτελούν εργασίες έργου αλλά κατευθυντήριες γραμμές για την κατανόηση των κοινών αρχών συγγραφής έργων.


 • Διαχείριση έργου και διακυβέρνηση (ΠΕ1):

  • Προγραμματισμός και συντονισμός:

   • Λεπτομερές σχέδιο δραστηριοτήτων του έργου, καθορισμός στόχων και κατανομή πόρων για κάθε εταίρο.

   • Καθορισμός σαφούς χάρτη πορείας, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων και ορόσημων (διάγραμμα Gantt, διάγραμμα Pert).

   • Προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

  • Διαχείριση κινδύνων:

   • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου, τα οικονομικά και τους εξωτερικούς παράγοντες.

   • Ανάπτυξη στρατηγικών για τον μετριασμό των κινδύνων και τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου.

  • Υποβολή εκθέσεων και τεκμηρίωση των οικονομικών εκθέσεων:

   • Διατήρηση διαφανών οικονομικών πρακτικών.

   • Παρακολούθηση των δαπανών, διαχείριση των κεφαλαίων και τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών συγχρηματοδότησης.

  • Διασφάλιση και παρακολούθηση της ποιότητας:

   • Καθορισμός προτύπων ποιότητας για τις εκροές του έργου.

   • Τακτική αξιολόγηση της προόδου και των αποτελεσμάτων.

   • Εφαρμογή βρόχων ανατροφοδότησης για συνεχή βελτίωση.


 • Σχεδιασμός και δημιουργία κατάρτισης για το έργο (ΠΕ2):

  • Αξιολόγηση αναγκών:

   • Διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης για τον εντοπισμό των αναγκών, των προκλήσεων και των προσδοκιών των νέων.

   • Καθορισμός με σαφήνεια των στόχων, των αποτελεσμάτων και των δεικτών κατάρτισης.

   • Ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης του έργου με αυτούς τους στόχους.


 • Εργαστήρια για νέους (ΠΕ3):

  • Εργαστήρια για βασικά θέματα:

   • Οργάνωση εργαστηρίων που καλύπτουν θέματα ηγεσίας, πολιτιστικής ποικιλομορφίας και απασχολησιμότητας.

  • Εκπαίδευση σε λεπτές δεξιότητες και ψηφιακά εργαλεία:

   • Παροχή κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνία, ομαδική εργασία) και διαχείριση έργων.

   • Εξοπλισμός των συμμετεχόντων με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

  • Εκπαίδευση από ομοτίμους και καθοδήγηση:

   • Προώθηση ευκαιριών μάθησης και καθοδήγησης από ομότιμους προς ομότιμους.


 • Κινητικότητα και ανταλλαγές νέων (ΠΕ4):

  • Διαπολιτισμικές εμπειρίες:

   • Διευκόλυνση των ανταλλαγών νέων, των επισκέψεων μελέτης και της πρακτικής άσκησης μεταξύ των χωρών εταίρων.

   • Ενθάρρυνση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

  • Ενεργός ιθαγένεια και παγκόσμια ευαισθητοποίηση:

   • Προώθηση της ενεργού συμμετοχής και της παγκόσμιας ιθαγένειας.

   • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων σε παγκόσμια ζητήματα.


 • Διάδοση και βιωσιμότητα (ΠΕ5):

  • Στρατηγική επικοινωνίας:

   • Ανάπτυξη ενός ισχυρού σχεδίου επικοινωνίας για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, των βέλτιστων πρακτικών και των ιστοριών επιτυχίας.

  • Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος:

   • Δημιουργία ενός σχεδίου βιωσιμότητας για τη διασφάλιση των διαρκών αποτελεσμάτων του έργου.

   • Ενεργοποιήστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των ΜΚΟ και των τοπικών κοινοτήτων.

Να θυμάστε ότι κάθε Σύμπραξη Συνεργασίας είναι μοναδική και προσαρμόζεται σε συγκεκριμένους στόχους και πλαίσια. Είτε πρόκειται για την εκπαίδευση, τη νεολαία ή τον αθλητισμό, οι συμπράξεις αυτές συμβάλλουν στη θετική αλλαγή και τη συνεργασία πέρα από τα σύνορα.


Comments


bottom of page